Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ > Druhy školení řidičů

PROFESNÍ PRŮKAZ

Školení řidičů dle zákona 247/2000 ve znění pozdějších úprav a změn

Pravidelné školení

Učební osnova pravidelného školení navazuje na učební osnovu vsupního školení podle § 47 zákona, která je doplněna o aktuální témata.

Obsah výuky v rámci pravidelného školení je doplňován o aktuální témata z oblastí:

 1. pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi,
 2. dopravní předpisy jiných států,
 3. teorie zásad bezpečné jízdy,
 4. defenzivní přístup k řízení motorových vozidel,
 5. technika současných motorových vozidel,
 6. vliv pneumatik na bezpečnost,
 7. převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání,
 8. základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží,
 9. mezinárodní doprava,
 10. ekonomika provozu v návaznosti na oblasti uvedené v písmenech 3) a 6).

Nejvyšší počet účastníků kurzu pravidelného školení je 30 osob.

Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky.

Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu podle § 52c. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Držitel platného dokladu osvědčujícího profesní způsobilost řidiče, vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropských společenství, kterému byl povolen na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt, nebo který začal vykonávat závislou práci nebo podnikat podle § 46 odst. 2, se zúčastní pravidelného školení v rozsahu 35 hodin do data uplynutí platnosti tohoto dokladu. Pokud do tohoto data uplyne méně než 5 let, neuplatní se rozsah ročního kurzu podle odstavce 2.

Řidič, který se zúčastnil pravidelného školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a který řídí vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, a naopak, nemusí absolvovat nové pravidelné školení pro tyto další skupiny nebo podskupiny.

Učební osnovu pravidelného školení, obsah výuky a nejvyšší počet účastníků kurzu pravidelného školení stanoví prováděcí právní předpis.

 

 

Vstupní školení - 140 hodin

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí

 1. teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,
 2. uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě,
 3. bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla,
 4. poskytování služeb a logistiky,
 5. hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu,
 6. sociálně-právního prostředí v silniční dopravě,
 7. zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích,
 8. prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.

Výuka obsahuje společnou část pro všechny skupiny řidičských oprávnění uvedených v § 46 odst. 2, zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění D1, D1+E, D a D+E.

Výcvik pro příslušnou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění se provádí řízením výcvikového vozidla podle přílohy č. 2 pod dohledem lektora. Výcviku se může podrobit pouze řidič, který již je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny. Část výcviku v řízení vozidla může být nahrazena výcvikem na řidičském trenažéru.

Výuka a výcvik v rámci vstupního školení se provádí v základním rozsahu 140 hodin pro všechny řidiče uvedené v § 46 odst. 2.

Řidiči, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E, se mohou podrobit výuce a výcviku v rámci vstupního školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin.

Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a který hodlá řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky pro novou skupinu a podskupinu řidičských oprávnění.

Učební osnovu vstupního školení, podíl výuky a výcviku na celkovém rozsahu vstupního školení, obsah výuky a výcviku, rozsah společné části a zvláštních částí výuky, část výcviku v řízení vozidla, která může být nahrazena výcvikem na řidičském trenažéru, a nejvyšší počet účastníků kurzu vstupního školení stanoví prováděcí právní předpis.

Učební osnova, podíl výuky a výcviku na celkové rozsahu vstupního školení, rozsah společné a zvláštní části výuky:

 

Společná část

C1, C1+E, C, C+E

D1, D1+E, D, D+E

Teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy

20

6

6

Uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě

20

6

6

Bezpečnost provozu a ekologický provoz vozidla

15

7

7

Hospodářské prostředí a organizace dopravního trhu

5

4

3

Sociálně – právní prostředí v silniční dopravě

5

2

2

Zdravotní rizika a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích

10

3

3

Prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích

15

5

6

Výuka celkem

95

35

35

Výcvik

 

10

10

REFERENTSKÉ ŠKOLENÍ

Školení řidičů referentů dle zák. 111/1994 a zák. 262/2006 ve znění pozdějších úprav a změn.